Links

Berufsverband Freie Heilpraktiker e.V.
http://www.freieheilpraktiker.com/                              

Haus Heisterbach, Perspektiven für das Leben e.V.:
http://perspektiven-fuer-das-leben.de/Gesundheit


 


GDT Heilpraktikerschule Siegburg:
www.gdt-schule.de


 

 

 

 Vijnana Yoga Eva Oberndörfer:                    
www.vijnanayoga.de    

Vijnana Yoga International Foundation: www.vijnanayoga.com